Hazai projektek

 

Az életút-támogató pályaorientáció alkalmazása a köznevelési intézményekben

„Az életút-támogató pályaorientáció alkalmazása a köznevelési intézményekben” c. fejlesztési projekt (EFOP 3.10.1.) az Oktatási Hivatalban Kovács Mónika vezetésével valósult meg. A projekt célja a téma szempontjából releváns pedagógus-továbbképzések biztosítása volt. A projektről, illetve annak eredményeiről további információ Csehné dr. habil. Papp Imolától (papp.imola@ppk.elte.hu) kérhető, aki a projekt utolsó évében intézetünk munkatársaként szakértői minőségben vett részt a munkában.

 

A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén– MoTeL kutatás 

A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését feltáró  (Models of Teacher Learning, MoTeL) kutatás az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében Halász Gábor egyetemi tanár vezetésével indult 2019-ben (OTKA/NKFIH azonosító: 128738). A kutatás célja a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését (FSZF) és tanulását befolyásoló rendszerszintű, szervezeti és egyéni tényezőknek, ezek jellemzőinek és kapcsolatrendszerének, valamint az FSZF szakaszainak egyéni, szervezeti- és rendszerszintű eredményessége mérhetőségének feltárása. A feltárómunka a munkahelyi tanulás, és ezen belül is a pedagógusok tanulása iránt érdeklődő kollégák bevonásával valósul meg, intézetünk esettanulmány kidolgozásban, illetve specifikus adatelemzési kérdésekben érintett. A kutatással kapcsolatban információ a projektben kutatási feladatot vállaló kollégánktól, Dr. Fazekas Ágnestől (fazekas.agnes@ppk.elte.hu) kérhető.

 

BKSZC – Bátorság, Komplexitás, Szinergia és Célszerűség a Szakképzésért 

„BKSZC – Bátorság, Komplexitás, Szinergia és Célszerűség a Szakképzésért” a VEKOP 8.6.3. „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése”  c. projekt keretein belül, 2018 és 2021 között megvalósuló kutatás-fejlesztési munka. A projekt fő célja a BKSZC intézményeiben a szakképzésben tanulók, kiemelten a HÍD programban résztvevők alapkészségeinek fejlesztése a szakképzési tevékenység eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, valamint az egész életen át tartó tanulásra – ennek részeként az érettségi vizsgát adó képzésbe lépésre – való képessé tétel érdekében. A projekt során megvalósuló tevékenységek: a mérési-értékelési rendszer továbbfejlesztése és alkalmazása, a hátránykompenzáció, a tehetséggondozás, illetve a pályaorientáció erősítése, a lemorzsolódást megelőző programok kidolgozása, komplex pedagógiai, módszertani fejlesztések, pedagógus továbbképzések. A projektről, annak eredményeiről további információ intézetünkből kapcsolódó kollégánktól, Kraiciné dr. Szokoly Máriától (szokoly.maria@ppk.elte.hu) kérhető.

Cselekvő közösségek

A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) c. projekt 2016-2019 között valósult meg kozorciumi együttműködésben a Szabadtéri Néprajzi Múzeum vezetésével. Célja a társadalmi aktivitás növelése, a fejlesztésbe bevont településeken a közösségi szerepvállalás erősítése, a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítése, az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelése. Intézetünk Ponyi László csoportvezető munkája révén volt érintett a projekt kutatás-fejlesztési részében, melyhez számos kutatóintézet kapcsolódott (Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Nemzeti Művelődési Intézet, Országos Széchényi Könyvtár, Eruditio Oktatási Zrt., GFK Hungária Kft., Psyma Hungary Kft., Kodolányi János Egyetem, Kutatópont Kft.). A kutatásokról és a projekt módszertani eredményeiről további információ Dr. Ponyi Lászlótól (ponyi.laszlo@ppk.elte.hu) kérhető, a projekttel kapcsolatos további kérdéseikkel forduljanak a fenti honlapon található elérhetőségekhez.

 

Helyi-intézményi oktatási innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása - Innova kutatás 

Az Innova kutatás 2016 és 2020 között valósult meg (OTKA/NKFIH azonosító: 115857) az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében Halász Gábor egyetemi tanár vezetésével. A kutatás célja volt feltárni, hogy a központi szintről nem koordinált, mikro-szintű (helyi/intézményi) innovációk hogyan keletkeznek, milyen módon terjednek, és milyen hatást gyakorolnak az oktatási rendszerek makro-szintű (rendszerszintű) változásaira, különös tekintettel a tanulási környezetet érintő innovációkra. A kutatási munka az oktatási innováció iránt érdeklődő belső és külső szakemberek bevonásával zajlott, ennek értelmében a PPK több intézetéből is kapcsolódtak kollégák a feltárómunkához. A kutatással kapcsolatban információ kérhető Dr. Fazekas Ágnestől (fazekas.agnes@ppk.elte.hu), aki a projekt utolsó évében intézetünk munkatársaként kutatói minőségben vett részt a kutatásban.

 

Koronavírus-válság: kihívások és HR-válaszok 

A „Koronavírus-válság: kihívások és HR-válaszok” c. kutatás célja, hogy nyomon kövesse, milyen változásokkal reagál a hazai vállalati/intézményi szféra emberi erőforrás menedzselési gyakorlata a koronavírus okozta válság kihívásaira, segítse az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolat fejlesztését, megalapozza a válsághoz és kilábaláshoz kapcsolódó HR ismeretkörök továbbfejlesztését, támogassa a koronavírus elleni országos erőfeszítésék minél jobb megalapozását. A kutatás egyetemi együttműködés keretében valósul meg 2020-ban es 2021-ben, 12 felsőoktatási intézmény konzorciumi kooperációival, mely konzorciumnak az ELTE PPK FTI A Munkaerőpiac Új Kihívásai Kutatócsoportja aktív tagja. A kutatásról és annak eredményeiről Csehné dr. habil. Papp Imolától (papp.imola@ppk.elte.hu) kérhető további információ. Legfrissebb kutatási hírek.

 

Lemorzsolódási arányok és természetük vizsgálata a szakképzésben

A „Lemorzsolódási arányok és természetük vizsgálata a szakképzésben” c. kutatás A „Szakképzési és felnőttképzési kutatások” NFA KA 5/2014. támogatása mellett valósult meg Kereszty Orsolya szakmai vezetésével 2015 és 2016 között az ELTE PPK FTI keretein beül a Nemzetgazdasági Minisztériummal együttműködésben. A feltárómunka célja a megtartó és kompenzáló intézkedések hatékonyságának vizsgálata volt. A projektről, illetve annak eredményeiről további információ Csehné dr. habil. Papp Imolától (papp.imola@ppk.elte.hu) kérhető.

 

Pénzügyi Alapműveltségi Program 

Kraiciné Szokoly Mária felnőttoktatási szakértőként vesz részt (2020-2022) az OTP Fáy András Alapítvány által kidolgozott „Pénzügyi Alapműveltségi Program” online felnőttképzési programhoz kapcsolódó oktatás módszertani fejlesztői munkában. A fejlesztés célja egy olyan átfogó, pénzügyi alapismereteket és viselkedéskultúrát formáló program kialakítása, amelynek elvégzése elősegíti a résztvevők napi pénzügyeinek magabiztos kezelését, pénzügyi jólétük megalapozását. Ennek részeként a 2020/21. tanév 2. félévében a képzési program egy, a pénzügyi tervezést fókuszba helyező témakörének tesztelésére tanórai keretben bevontuk az emberi erőforrás tanácsadó MA, az andragógia MA és a közösségszervezés BA szakos hallgatókat. Ennek eredményeként, a 2021. évi MELLearN konferencián az EETM nappali 1. évfolyam hallgatói közül négy kiscsoport előadott a konferencia hallgatói szekciójában. A projektről, annak eredményeiről további információ Kraiciné dr. Szokoly Máriától (szokoly.maria@ppk.elte.hu) kérhető.

 

Linking theory and practice: Work-based learning experiences during internships in the professional master’s programs (WOLI)

Doktori Konzorciális pályázat keretei között az intézet munkatársai doktorandusz hallgatókkal együttműködve arra keresik a választ, hogy az Emberi Erőforrás Tanácsadó MA képzés milyen módon készíti fel a hallgatókat a munkahelyi tanulásra. A kutatási projekt fő célkitűzése, hogy feltárja, hallgatóink a képzés során elsajátított ismereteket készségeket, valamint a szakmai gyakorlatok során gyűjtött tapasztalatokat hogyan tudják integrálni, felhasználni a munkahelyi tevékenységük során. A projektről további információ Dr. Kovács Zsuzsától (kovacs.zsuzsa@ppk.elte.hu) kérhető.