Közösségszervezés BA

Közösségszervezés BA

Szakos tájékoztató prezentáció

 
A képzés a korábbi andragógia szakot váltja fel 2017-től kibővült szakmai tartalommal.
A jelenleg érvényes mintatanterv a KOZB20. A korábbi mintatanterven kizárólag előzetes egyeztetés szerint hirdetünk kurzusokat, forduljon az intézeti oktatásszervezőhöz az fti@ppk.elte.hu címen még a tárgyfelvételi időszak előtt. A mintatantervek a Tanulmányi Hivatal honlapjáról kereshetők ki a munkarend és a felvétel féléve szerinti szűréssel.

 

Az ideális jelentkező

jó kommunikációs és problémamegoldó képességgel rendelkezik, segítő, támogató attitűddel és empátiával közelít embertársai felé, társadalmi érzékenységgel érdeklődik a különböző nagyságú és összetételű csoportok működtetése és motiválása iránt. Érdeklődése a kultúra lehető legszélesebb területére kiterjed.

A képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.

A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. Ebben a feladatkörében együttműködik a feladatát érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban. Felkészült a tanulmányok mesterképzésben történő folytatására.

A közösségszervezés szakon végzettek ismerik a kultúra, a közművelődés, a felnőttoktatás-felnőttképzés, az ifjúságszervezés, az ifjúságpolitika és a közösségfejlesztés területén működő intézmények működésének alapvető elveit, a szervezetek, intézmények jogi szabályozását, valamint képesek ezen intézmények működtetésére, gazdálkodásának és menedzsmentjének ellátására, kulturális, ifjúsági, humánfejlesztési célú pályázatok írására és projektek menedzselésére.

Főbb tárgyak

  • általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);
  • művelődéselmélet és művelődéstörténet, közművelődés;
  • közösségi fejlesztés;
  • kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra;
  • ifjúsági és humánfejlesztés, felnőttképzés.

Az oklevélben szereplő szakképzettségek

A szakon három szakirány közül lehet választani, ezek elvégzésével különböző szakterületeken különböző szakképzettséget lehet szerezni:

  • humánfejlesztés,
  • kulturális közösségszervezés,
  • ifjúsági közösségszervezés.

A szakirányok jellemzői

A humánfejlesztés szakirányon végzettek segíthetik a felnőtteket abban, hogy sikeres tanulási utakat tervezzenek és valósítsanak meg, melyek hozzájárulhatnak a munkaerőpiacon való eredményes boldogulásukhoz. Támogatják az összes korosztályt bevonó, formagazdag, atipikus tanulási módokban bővelkedő fejlesztés megvalósítását az életen át tartó és az élet minden területére kiterjedő szemléletmód keretei között. Sajátos tanulmányterületek: felnőttképzés és humán fejlesztés.

A kulturális közösségszervezés szakirányon végzett szakemberek közösségfejlesztő folyamatokat generálnak annak érdekében, hogy segítsék a helyi társadalom önszerveződő tevékenységét. Támogatják a közösség tagjainak cselekvéseit, kapcsolati és információs hálót működtetnek. A szakirány legfontosabb sajátos tanulmányterületei: közművelődés és kultúraközvetítés, közösségfejlesztés.

Az ifjúsági közösségszervezés szakirányon végzett szakemberek segíthetik a fiatalok formális és informális csoportjainak létrehozását, műkötetését. Támogatják az ifjúsági korosztály egészséges személyiségfejlődését és helyes értékrendjének kialakítását célzó programok kidolgozását és megvalósítását. A legfőbb sajátos tanulmányterületek: ifjúsági munka, ifjúságsegítés és közösségi nevelés.

A szakma szépségei

Az eligazodás képessége a közművelődés, az ifjúságsegítés, valamint a közösségek fejlesztése területén, a felnőtt ember támogatása az élethosszig tartó tanulási utak megtalálásában, a változó körülményekhez való igazodásban. Az intézményi és helyi közösségek életében való aktív és fejlesztő részvétel, a kulturális értékek feltárása és megőrzése, valamint ifjúsági, képzési és közösségi projektek kidolgozása és sikeres megvalósítása.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A közművelődés, a közgyűjtemények színterein, településeken, intézményekben, civil szervezetekben, a felnőttképzés különböző területein tervezői, szervezői, irányító feladatok, ezekhez kapcsolódó munkakörök ellátásában. A széles spektrumú bölcsész- és szakmai képzés más munkakörökben is növeli az elhelyezkedés esélyeit.

Továbbtanulási lehetőségek

A közösségszervezés alapképzési szakon végzett hallgatók az andragógia, a társadalmi befogadás tanulmányok (korábbi nevén interkulturális pszichológia és pedagógia), az emberi erőforrás tanácsadó, valamint a neveléstudományi mesterképzési szakon folytathatják tanulmányaikat karunkon.

Szakfelelős

Dr. Rácz József, egyetemi tanár

e-mail: racz.jozsef@ppk.elte.hu

A szombathelyi közösségszervezés alapszakos képzést az ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézete szervezi.